Отпечатък

Споделете със загрижените си близки

ЧЛЕН 1 – Правни бележки

1.1 Платформен редактор

 

Съгласно член 6 от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. относно доверието в цифровата икономика, се уточнява на потребителите на сайта lombafit.com  идентичността на различните заинтересовани страни като част от нейното прилагане и мониторинг:

 

Собственик, създател и отговорник за публикациите: Анас БУКАС

 

Свържи се с имейл адрес: info@lombafitstudio.com

 

1.2 Домакин

 

Компанията WordPress: www.wordpress.com

 

ЧЛЕН 2 – Представяне

 

Уебсайтът на Lombafit (lombafit.com) предлага на потребителя образователни инструменти, насочени към популяризиране на болката в гърба от здравни специалисти. Предварителното приемане на Общите условия за ползване и продажба и регистрация са необходими за използване на Услугите, представени на Сайта. lombafit.com, както и да поръчате ръководства и други налични онлайн продукти.

 

Тези общи условия за използване и продажба са предназначени за Потребители, Клиенти и Анас Букас, отговорен за Сайта. lombafit.com.

 

ЧЛЕН 3 – Дефиниции

 

Дефинициите на термините, използвани в тези T&Cs, се отнасят за всички пълни T&Cs. Термините, започващи с главна буква и дефинирани в тези GCUS, могат (ако е приложимо) да се използват както в единствено, така и в множествено число.

 

Тези термини имат значението и обхвата, дадени в тяхната дефиниция в контекста на сключването и изпълнението на Общите условия за ползване и продажба:

 

 • Общи условия за използване и продажба или CGUV : отнася се за настоящите общи условия за ползване и пълна продажба, приложими към Сайта и към всички предлагани Продукти и Услуги, сключени между Потребителя и Собственика;
 • Страните съвместно означава Собственика и Потребителите;
 • Потребител : обозначава, освен ако не е посочено друго, всяко физическо лице, което използва Сайта и/или осъществява достъп до Услугите (безплатни или платени), предлагани от Собственика чрез Сайта. Следователно може да бъде и клиент;
 • Удовлетвореност : обозначава, освен ако не е посочено друго, всяко физическо лице, което поръчва продукт или услуга на сайта;
 • сметка : Потребителят създава лично пространство веднага щом се регистрира и въведе своя имейл. Настройките на акаунта могат да се променят в личното пространство, достъпно по всяко време;
 • Лично пространство : Интерфейс на сайта, позволяващ достъп и управление на предоставените от Потребителя данни и услугите, предоставяни от Собственика;
 • логин означава личният идентификатор, свързан с Акаунта на Потребителя, след това модифициран от Потребителя и позволяващ на Потребителя да се идентифицира, за да получи достъп до своя Акаунт;
 • Услуги : всички услуги, цифрови продукти, съдържание и услуги, предлагани от Собственика на Сайта, безплатни или платени;
 • Продукт : отнася се за книгите, физическите продукти, продавани на Сайта;
 • Място : този уебсайт и неговите разширения, публикувани под отговорността на Собственика, достъпни под името на домейна lombafit.com ;
 • Информация : означава всички данни, изображения и видеоклипове;
 • програма : съпровод по избор на Потребителя; Програми и ръководства онлайн или за изтегляне (PDF формат – Portable Document Format) и програми за упражнения (PDF формат);
 • Форум и общностна зона: пространство за безплатен обмен, където потребителите са упълномощени сами да публикуват съдържание на сайта;
 • Цена : определя покупната цена на офертата, включително данък;
 • Ред : обозначава продукта или услугата, избрани от потребителя чрез онлайн плащане;
 • Телеконсултация : услуга, предоставена от Собственика на Потребителя благодарение на система за видеоконферентна връзка, разпространявана от услуга и софтуер за съобщения на трета страна (Пример: Zoom) и станала възможна благодарение на камера, свързана към устройствата, използвани от Собственика и Потребителя (компютър, таблет, смартфон);
 • Cookies : набор от данни, съхранявани в устройството на Потребителя;
 • Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; се счита за идентифицируемо лице, което може да бъде идентифицирано по-специално чрез позоваване на идентификационен номер или на един или повече специфични елементи, специфични за неговата самоличност;
 • собственик : отнася се за Собственика, отговорен за сайта lombafit.com и доставчик на услугите Lombafit.

 

ЧЛЕН 4 – Договорни документи

 

Всеки Потребител се абонира за CGUV и се съгласява с обработката на личните му данни.

 

Ако дадена разпоредба от ОУ бъде счетена за невалидна от компетентен съд, недействителността на тази разпоредба няма да засегне валидността на другите разпоредби на ОУ, които ще останат валидни и в сила. Никой отказ от една от разпоредбите на CGUV не може да се счита за окончателен отказ от тази разпоредба или от други разпоредби на тези CGUV.

 

ЧЛЕН 5 – Влизане в сила, продължителност и актуализации

 

Фактът на достъп и разглеждане на сайта представлява безрезервно приемане от страна на потребителя на тези CGUV.

 

Когато прави покупка на Сайта, Потребителят потвърждава, че изразът на неговото съгласие с CGUV се материализира чрез активирането на полето(ята) за отметка, свързано с доказателствено споразумение, дефинирано в тези CGUV. Потребителят се приканва да прочете внимателно тези T&C и има възможност да се консултира с тях по всяко време на Сайта.

 

Тези ОУ влязоха в сила на 18 март 2018 г. и бяха изменени на 7 февруари 2020 г.

 

ЧЛЕН 6 – Цел

 

Целта на тези CGUV е да определят правилата и условията за използване и продажба на продуктите и услугите, предлагани на сайта (и достъпни под името на домейна  lombafit.com), от Собственика, както и за определяне на правата и задълженията на страните в този контекст. Те служат като договор между Собственика и Потребителите.

 

Те могат да бъдат допълнени, когато е подходящо, от условия за използване, специфични за определени Услуги. В случай на противоречие, специалните условия имат предимство пред тези общи условия.

 

ЧЛЕН 7 – Условия за достъп и оттегляне

7.1 Условия за достъп

 

Потребителят носи пълна и лична отговорност за използването на сайта, информацията, продуктите и услугите, съгласно условията на общото право.

 

По принцип Потребителят се съгласява да използва Информацията, Продуктите и Услугите:

 

 • в съответствие със законите, разпоредбите и правата на трети страни, по-специално правата на интелектуална и индустриална собственост;
 • справедливо и в съответствие с неговата цел.

 

Когато Потребителят използва предлаганите Услуги или се регистрира на Сайта, той приема и потвърждава, че:

 

 • Той е пълнолетен в съответствие с действащото законодателство в неговата страна на пребиваване или връзка. Услугите са отворени за непълнолетни, ако пълнолетен потребител декларира непълнолетен бенефициент, на своя собствена и изключителна отговорност и му съобщи условията за достъп до Услугите;
 • Предоставил е вярна, актуална и пълна от закона информация. Всяка измислена или клеветническа лична информация има вероятност да доведе до закриване на акаунта на потребителя. Всеки имейл, изпратен от Собственика на имейл адреса, посочен от Потребителя, ще се счита за получен от последния;
 • Той използва Услугите само за лична дейност, несвързана с каквато и да е професионална дейност. Търговски дружества и като цяло всяка организация или образувание или регулирана професия не могат да станат Потребители;
 • Забранено е използването на информацията от сайта за популяризиране на продукт, услуга или изобщо за каквато и да е рекламна или промоционална или професионална цел;
 • Законът на страната му на пребиваване му позволява достъп до сайта;
 • Той е прочел, разбрал и приел CGUV.

 

В случай на неспазване на една или повече разпоредби на CGUV, за Потребителя, неговият акаунт може да бъде едностранно, автоматично и без предизвестие, временно спрян или окончателно блокиран.

 

7.2 Право на отказ

 

В съответствие с член L.121-19 от Кодекса на потребителите и в контекста на продажбите по пощата и следователно онлайн продажбите, Клиентът има право на отказ за 14 дни от деня след получаването на продукта. След този 14-дневен период всички поръчки са дължими.

 

В случай на упражняване на правото на отказ за закупуване на Продукт, в рамките на горепосочения период, само цената на закупения(ите) Продукт(и) и разходите за доставка ще бъдат възстановени, разходите за връщане остават отговорност на Клиента. . Връщанията на продукти трябва да се извършват в първоначалното им състояние.

 

Възстановяването ще бъде направено по сметката, посочена в момента на поръчката, и може да отнеме до 10 работни дни.

 

Услугите, достъпни на сайта, не са предмет на това право на отказ. Член L121-20-2 изключва по-специално:

 

 • Онлайн образователно съдържание, базирано на аудио и видео записи от момента на започване на обучението. Собственикът има възможност да провери дали Потребителят е стартирал програмата си или не.
 • Услуги като телеконсултации, ако услугата е започнала в рамките на 7 дни от Поръчката.

 

По отношение на продажбата на безматериални продукти, предвидени от Кодекса на потребителите (като PDF файлове за изтегляне), правото на отказ вече не може да се упражнява от момента на изтеглянето. Собственикът има възможност да провери дали Потребителят е изтеглил или не програмите за упражнения (PDF).

 

Намерете условията за оттегляне относно телеконсултации в член 12 – Условия, свързани с телеконсултации.

 

7.3 Изключения от правото на отказ и непреодолима сила

 

Собственикът няма да носи отговорност в случай на недостъпност до сайта, причинена от събития извън неговия контрол, които не могат да бъдат разумно предвидени и чиито ефекти не могат да бъдат избегнати с подходящи мерки, и възпрепятстващи изпълнението на задълженията си по смисъла на законовия определение, фигуриращо в член 1218 от Гражданския кодекс („Случаи на непреодолима сила“).

 

Никоя от страните не може да бъде държана отговорна за каквото и да било нарушение на нейните задължения, ако такова нарушение произтича по-конкретно от: правителствено решение, включително всяко отнемане или прекратяване на разрешения от всякакъв вид, от природно бедствие, състояние на война, пълно или частично прекъсване или блокиране на телекомуникационни или електрически мрежи, акт на компютърно хакване или по-общо всяко друго форсмажорно събитие с характеристиките, определени от съдебната практика.

 

Изпълнението на тези GCUS ще бъде спряно, докато трае Случаят на непреодолима сила. Собственикът ще се стреми, доколкото е възможно, да сложи край на случая на непреодолима сила или да намери решение, което да му позволи да изпълни договорните си задължения въпреки случая на непреодолима сила.

 

Случаят на непреодолима сила преустановява задълженията на съответната страна през времето, когато ще се прилага непреодолимата сила, ако това събитие е временно. В противен случай, ако възпрепятстването е окончателно, страните ще бъдат освободени от задълженията си при условията, предвидени в членове 1351 и 1351-1 от Гражданския кодекс.

 

ЧЛЕН 8 – Представяне на продукти и услуги

 

Сайтът предлага на потребителите продукти и услуги, позволявайки им по-специално да:

 

 • Получавайте информация и съдържание за болки в гърба, физически упражнения, хронична болка, управление на стреса, сън, благодарение на образователни статии и разнообразно образователно съдържание
 • Възползвайте се от телеконсултации със собственика;
 • Създайте акаунт тип „Членство“ чрез Личното пространство;
 • Достъп до онлайн курсове за подобряване на здравето на гърба им и листове с упражнения за изтегляне и ръководства за лечение на болки в гърба.

 

Съдържанието на сайта, както и телеконсултациите, извършени със собственика, по никакъв начин не могат да се считат за еквивалентни на медицинска консултация и не трябва да се използват за започване, промяна или спиране на текущо медицинско лечение.

 

8.1 Безплатни услуги

 

Част от услугите е достъпна безплатно. Всеки потребител има възможност за достъп до:

 

 • Статичната част: това са статии, публикувани редовно, с информационна цел;
 • търсачка : позволява достъп до информация в блога чрез ключови думи;
 • Абонирайте се за бюлетина : това е периодично изпращане по електронна поща на редовни бюлетини относно новините и дейностите на Сайта;
 • Безплатни програми : 21 дни срещу болки в гърба

 

8.2 Платени продукти и услуги

 

Продуктите и услугите се отнасят до:

 

 • Всички платени електронни книги
 • Всякакви телеконсултационни услуги
 • Пълен достъп до месечно членство
 • Всяка платена програма за упражнения, налична в раздела Онлайн ръководства

 

Всички платени продукти включват писмено съдържание, видеоклипове, въпросници за оценка и/или PDF файлове за изтегляне.

 

ЧЛЕН 9 – Условия за използване на Услугите

 

9.1 Условия за ползване

 

Потребителят се съгласява да използва Услугите индивидуално и лично. Той има задължението сам да удостовери, че е физически годен да практикува предложените от Собственика физически дейности, да спазва съветите, свързани със здравето на гърба.

 

9.2 Приемане на GTCUS

 

Достъпът до услугите, предлагани на сайта, е строго предмет на пълното приемане от страна на потребителя на тези T&C. Потребителят потвърждава, че е напълно информиран за разпоредбите на тези ОУ и се задължава да ги спазва.

 

9.3 Техническа настройка

 

Потребителят потвърждава, че разполага с необходимите средства за достъп до сайта и използването му при нормални условия на сърфиране. За това Потребителят потвърждава, че е проверил, че използваната от него компютърна конфигурация не внедрява дефектен софтуер, вирус или елемент, вреден за системата, внедрена от Сайта.

 

Потребителят е изцяло отговорен за инсталирането, поддръжката и контрола на техническата конфигурация, необходима за свързване със сайта. Собственикът по никакъв начин не може да носи отговорност за несъвместимостта на Сайта с техническата конфигурация на компютъра, таблета или мобилния телефон на Потребителя.

 

Потребителят се задължава да разполага с технически средства и достатъчно познания, за да оперира изтеглянето на различни програми и ръководства в PDF формат.

 

9.4 Безплатни услуги

 

Създаването на личен акаунт не е задължително за достъп до безплатните услуги на сайта.

 

Потребителят може, ако желае, да се абонира за платените Услуги, описани по-долу.

 

9.5 Платени услуги

 

Използването на Платени услуги изисква Потребителят да използва услугите на платформата Stripe (www.stripe.com) за плащания. Някои ресурси са налични и в Amazon (www.amazon.fr) и Kindle.

 

Поръчката и/или регистрацията автоматично водят до откриване на Личен акаунт на името на Потребителя, който му позволява да управлява използването на Услугите.

 

Потребителят е информиран и приема, че информацията, въведена за целите на създаването или актуализирането на личния му акаунт, е достойна за доказателство за неговата самоличност и го ангажира веднага щом бъде валидирана. Потребителят има достъп до личното си пространство по всяко време.

 

Програмите са достъпни за неопределено време.

 

Платените програми са достъпни след плащане в брой на Поръчката.

 

Телеконсултациите се предоставят от Собственика, индивидуално.

 

9.6 Условия за модериране на коментари

 

Коментарите и обратните връзки/пингбековете, независимо дали са публикувани в статии или във форумите, се модерират ръчно. Неспазването на някое от следните правила ще доведе до тяхното изтриване:

 

 • Клеветнически, расистки, порнографски, педофилски, подбуждащи коментари, престъпления или самоубийства;
 • Коментари, възпроизвеждащи частна кореспонденция без съгласието на засегнатите лица;
 • Агресивни или вулгарни коментари;
 • Коментари, предназначени единствено за публикуване на връзка към външен сайт.

 

ЧЛЕН 10 – Поръчки

 

Всяко потвърждение на Поръчка води до пълното и цялостно приемане от страна на Клиента на тези T&C, без изключение или резерви. Всички предоставени данни и записаното потвърждение ще представляват доказателство за транзакцията. Потребителят декларира, че го познава перфектно.

 

10.1 Процес на покупка

 

Клиентът трябва да следва поредица от стъпки, за да направи поръчката си:

 

 • Информация за съществените характеристики на Продукта или Услугата;
 • Избор на Продукт или Услуга (чрез бутона Поръчка) и посочване на основните данни на Клиента (Име, Собствено име, имейл, Парола за личен акаунт, Пощенски адрес за книгата);
 • Приемане на тези T&Cs;
 • Инструкции за наблюдение за плащане и плащане за Продукти или Услуги;
 • Изпращане на продукти (в рамките на 48 часа) или директен достъп до изтегляния на PDF файлове или до платформата за обучение за Програмите.

 

Намерете процеса на закупуване на телеконсултации в член 12 – Правила и условия за телеконсултации.

 

10.2 Потвърждение на поръчката

 

Предоставянето онлайн на номера на кредитната карта и окончателното валидиране на Поръчката са доказателство за пълнотата на посочената Поръчка в съответствие с членове 1316-4 и следващите от Гражданския кодекс и ще струва плащането на сумите, направени за доставката на избраните продукти или услуги от потребителя като част от неговата поръчка. Това потвърждение струва подпис и изрично приемане на банковите операции, извършвани на сайта.

 

Клиентът получава потвърждение за плащане на поръчката си по имейл.

 

За целите на правилното изпълнение на Поръчката и в съответствие с член 1316-1 от Гражданския кодекс, Клиентът се задължава да предостави своите верни идентификационни елементи. Собственикът си запазва правото да откаже поръчката, например за всяка необичайна заявка, направена недобросъвестно или по някаква законна причина.

 

10.3 Условия за доставка

 

Програмите и ръководствата (PDF) се доставят по имейл.

 

За физически Продукти Собственикът се съгласява да изпълни Поръчката на Клиента само в рамките на лимита на наличните Продуктови запаси. Ако това не е така, Собственикът информира Клиента. Освен ако не е посочено друго, вашите продукти ще бъдат изпратени в рамките на 48 часа (с изключение на почивните дни и официалните празници).

 

Доставката се извършва до адреса, посочен при поръчката (следователно е необходимо да се внимава особено за изписването на въведения пощенски адрес).

 

Собственикът припомня, че когато Клиентът влезе във владение на Продуктите, рискът от загуба или повреда на Продуктите се прехвърля върху него. Отговорност на Клиента е да уведоми превозвача за всякакви резерви по отношение на доставения продукт.

 

ЧЛЕН 11 – Цени на продуктите и услугите и условия на плащане

 

11.1 Цени на продукти и услуги

 

Цените на Услугите са определени в евро, канадски долари или американски долари, с включени всички данъци и ДДС в сила към деня на валидиране на Поръчката от Потребителя.

 

Собственикът си запазва правото да променя цените си по всяко време, но продуктите или услугите ще бъдат фактурирани въз основа на цените, които са в сила към момента на валидиране на поръчката. Всички цени са достъпни в секцията „Онлайн ръководство“ на сайта lombafit.com.

11.2 Начини на плащане

 

Плащанията се дължат веднага след извършване на поръчката. Когато Потребителят съобщи номера на своята кредитна карта, за да плати за Продукти или Услуги на Сайта, той използва системата за онлайн плащане STRIPE с криптиране, която отговаря на стандартите за сигурност срещу всякакъв достъп, използване или неоторизирано разкриване. На Сайта се приемат кредитни карти, карти Visa, Mastercard и American Express карти.

 

След като плащането бъде инициирано от клиента, транзакцията се дебитира незабавно след проверка на информацията. В съответствие с член L. 132-2 от Парично-финансовия кодекс ангажиментът за плащане, поет с карта, е неотменим. Чрез съобщаване на своята банкова информация по време на продажбата, Клиентът упълномощава Собственика да дебитира картата му за сумата, свързана с посочената цена.

 

Клиентът потвърждава, че е законният притежател на картата, която ще бъде дебитирана, и че има законното право да я използва. В случай на грешка или невъзможност за дебитиране на картата, продажбата незабавно се разрешава по право и Поръчката се анулира.

 

Заплащането на телеконсултацията, запазена онлайн, се извършва предварително при записване. Всяка телеконсултация ще бъде взета под внимание само след получаване на плащането.

 

В края на плащането ви ще бъде изпратен имейл с потвърждение на срещата.

 

В случай на необосновано анулиране на плащане с кредитна карта или необосновано противопоставяне на плащане с кредитна карта, Потребителят се задължава да възстанови на Собственика разходите, породени от нелегитимното анулиране или опозиция, при представяне на доказателство за тези разходи.

 

11.3 Партньорска програма на Amazon EU и други

 

Този сайт участва в програмата на Amazon EU Associates Program, партньорска програма, предназначена да позволи на сайтовете да печелят компенсация чрез създаване на връзки към Amazon.fr, Amazon.ca или други в зависимост от страната.

 

ЧЛЕН 12 – Условия, свързани с телеконсултациите

 

12.2 Резервиране на телеконсултация

 

Потребителят, когато резервира своята телеконсултация, се съгласява да предостави цялата информация, необходима за валидиране на регистрацията му, и ще гарантира, че предоставеният имейл е точен. В случай на грешка в предоставената информация, потребителят не може да иска възстановяване или кредит.

 

Потребителят трябва да следва поредица от стъпки, за да си уговори среща и да направи своята поръчка:

 

 • Информация за основните характеристики на телеконсултациите;
 • Посочване на дата и час на избраната среща (избор от 30 минути или един (1) час), както и посочване на имейл адрес;
 • Валидиране на данните, предоставени чрез бутон Поръчка);
 • Посочване на основните данни на Клиента (Име, Собствено име, имейл, Парола);
 • Приемане на тези T&Cs;
 • Проследяване на инструкции за плащане и заплащане на Телеконсултацията;
 • Изпращане на продукти (в рамките на 48 часа) или директен достъп до изтегляния на PDF файлове или до платформата за обучение за Програмите.

 

Плащането за телеконсултацията ще бъде извършено нагоре от Клиента, с кредитна карта и съгласно методите на плащане, описани в Член 11.2 – Методи на плащане. След като плащането бъде получено, сесията автоматично се запазва за Клиента.

 

12.2 – Правила и условия за телеконсултации

 

 • Време за интервю : Часовете на телеконсултациите могат да бъдат променяни с предизвестие най-малко 12 часа чрез изпращане на имейл.
 • Отмяна на телеконсултация : Анулирането на телеконсултация е възможно повече от 48 часа предварително, чрез изпращане на имейл. Може да бъде заменен в друг времеви интервал. След този 48-часов период телеконсултацията е напълно дължима;
 • Техническа настройка : Телеконсултацията изисква използването на приложението Zoom, устройство (компютър, мобилен телефон, таблет), интернет връзка и работеща камера. Потребителят поема задълженията, свързани с оборудването и връзките, необходими за използването на този сайт и неговите услуги.
 • Продължителност на сесиите : Продължителността на сесиите варира в зависимост от клиента и се договаря преди сесията
 • конфиденциалност : Собственикът се задължава, че цялата информация, която събира по време на поддръжката на електронната услуга от Клиента, за да се възползва от консултантска услуга, ще се счита за Поверителна информация;
 • Гаранция : Не може да се даде гаранция за постигане на поставените от Клиента цели. Собственикът не носи отговорност за частичен или пълен неуспех, свързан с постигането на дадена цел. Собственикът е отговорен за процеса на поддръжка на Клиента, а Клиентът е отговорен за постигането на определените цели.

 

12.3 – Ангажименти

 

 • Професионалните умения на Собственика се гарантират от различните квалификации, които е придобил, както и от професионалния му опит;
 • Собственикът се задължава да се свърже с Потребителя на уговорените дати и часове, след валидиране на плащането за Телеконсултацията. Собственикът се задължава да възстанови на Клиента всички дължими и събрани суми, ако същият не се яви на записан час. Следователно Потребителят и Собственикът взаимно се съгласяват да присъстват и да бъдат на разположение на датата и по време на срещата. Ако Собственикът не се е свързал с Потребителя в определения час, на Потребителя ще бъде предложен нов часови интервал;
 • В случай на забавяне на планираното време по вина на Клиента, Собственикът ще се опита да се свърже отново с Потребителя или ще изчака Потребителя до 10 минути след първоначално планирания старт. След това телеконсултацията може да бъде направена, но без да се навакса загубеното време. Повече от 10 минути закъснение, срещата ще се счита за пропусната от потребителя и няма да се извършва замяна или възстановяване на суми;
 • Собственикът се задължава да предоставя безусловна поддръжка на своя Клиент. Той го придружава при прилагането на най-ефективните средства, които да му позволят да постигне целите си. Собственикът подлежи на задължение за средства, а не за резултат. Собственикът гарантира, че ще действа с високо ниво на почтеност по време на продължителността на телеконсултацията. Ако той няма компетентността да се намеси в областта, за която е консултиран, той насочва своя Клиент към друго лице;
 • Цялата информация, предоставена по време на телеконсултацията, ще остане поверителна;
 • Ако по време на телеконсултацията Собственикът забележи, че значителни несъответствия вече не му позволяват да работи съгласно условията на CGUV, той има етично задължение да го прекрати, като ясно обясни причините за своето решение. Доколкото е възможно, той ще се погрижи да предложи други опции на своя Клиент;
 • Всяка комуникация с неподходящо естество - по-специално обидна, расистка, порнографска или нецензурна - от потребителя може да бъде предмет на незабавно прекъсване на текущата телеконсултация, без възможно възстановяване на сумата.

 

ЧЛЕН 13 – Задължения на потребителя

 

Без да се засягат другите задължения, предвидени тук, Потребителят се задължава да спазва следните задължения:

 

 • Потребителят се задължава да предостави на Собственика точна лична информация при регистрация в Сайта и при актуализиране на личната си информация. Собственикът не носи отговорност за неверни твърдения, предоставени от Потребителите;
 • Потребителят е отговорен за вреди и вреди (преки или непреки, материални или нематериални), причинени на Собственика, на Сайта и/или на трета страна и произтичащи от всяко незаконно поведение или нарушение на тези разпоредби. Той се задължава да обезщети Собственика за всички щети, които може да претърпи, и да му плати всички разходи, такси и/или съдебни решения, които може да трябва да понесе в резултат на това;
 • Потребителят се задължава при използването на Услугите да спазва действащите закони и разпоредби и да не нарушава правата на трети лица или обществения ред;
 • Потребителят се задължава да използва услугите строго лично. Поради това се въздържа от възлагане, отстъпване или прехвърляне на всички или част от правата или задълженията си по настоящото на трета страна по какъвто и да е начин. Потребителят не трябва да използва услугите, предлагани от сайта за професионални, търговски или колективни цели;
 • Потребителят се съгласява, че публикуваното от него Съдържание (в коментари към статии, във форумите или чрез раздела за контакти) е законосъобразно, не нарушава обществения ред, морала или правата на трети лица, не нарушава законови или подзаконови разпоредби;
 • Потребителят трябва да предприеме необходимите мерки, за да запази със собствени средства информацията от своето лично пространство, която счита за необходима, от която няма да му бъде предоставено копие. Той също така носи отговорност за запазването на поверителността на своето потребителско име и парола;
 • Потребителят е информиран и приема, че изпълнението на Услугите изисква той да бъде свързан към интернет и че качеството на Услугите зависи пряко от тази връзка, за което той носи цялата отговорност.

 

ЧЛЕН 14 – Отказ от отговорност

 

Идеите, информацията и предложенията, съдържащи се в сайта, програмите и ръководствата, форумите и секцията на общността, видеоклиповете или бюлетините или всякакви свързани материали не трябва да се тълкуват като медицински съвети или помощ, нито трябва да се тълкуват като заместител на съвет или медицинска помощ или използвани или препоръчани, вместо да потърсят съвет от лекар или подходящ здравен експерт.

 

Потребителят е изцяло отговорен както за оценката на здравословното си състояние, така и за използването и интерпретациите, които прави на информацията, съдържаща се в сайта и информацията, предоставена чрез телеконсултациите, резултатите, които получава, съветите и действията, които извежда и/ или проблеми.

 

Собственикът е обвързан от задължение за средства, с изключение на задължение за резултати. Не можем да виним резултат, който не е желан.

 

Вие потвърждавате, че предоставената ви информация не е нито пълна, нито изчерпателна и че тази информация не се занимава с всички различни симптоми и лечения, подходящи за патологиите и различните ежедневни заболявания, които ви интересуват. Собственикът не гарантира по никакъв начин, че тази информация е точна, пълна и актуална.

 

Собственикът не поема никаква отговорност за каквито и да било действия или искове, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се на сайта. Всички сме уникални, това, което може да работи за един човек, може да не работи за друг.

 

Собственикът не може при никакви обстоятелства да бъде държан отговорен за физическа или материална авария или преки или косвени щети, настъпили на някой от неговите потребители на сайта, в случай на закъсняла доставка или по време на телеконсултация. Следователно, Потребителят приема, че използването на Информацията и Услугите се извършва под Ваша единствена и пълна отговорност, контрол и ръководство.

 

ЧЛЕН 15 – Отговорност

 

15.1 – Ангажимент на потребителя и концепция за „необходими стъпки“

 

Потребителят ще обърне особено внимание на факта, че ефективността на предлаганите Услуги зависи изцяло от неговото лично участие и уважението, с което прилага предоставените съвети, методи, техники и упражнения.

 

Потребителят естествено се съгласява да следва курсовете, да изпълнява упражненията и да прилага преподаваните методи. Това е концепцията за „Необходими стъпки“.

 

Следователно Собственикът не може да носи никакво задължение за резултат, ако Потребителят не постигне личната цел, която е поставил.

 

Ако Потребителят счита, че е недоволен от резултатите, получени от Услугата, и желае да получи възстановяване на сумата, той трябва да се възползва от постигането на това „Необходима стъпка“.

 

Поради тази причина, преди да извърши възстановяването, Собственикът ще поиска от Клиента да представи доказателство за реализацията на тези „Необходими стъпки“ не по-късно от 7 работни дни, след като Собственикът е потвърдил получаването на своята заявка за възстановяване.

 

Поддръжка на 15.2

 

Собственикът се задължава да предлага на потребителите непрекъснат достъп до сайта. Въпреки това, за да предложи на Потребителите качествени Услуги, Собственикът си запазва правото да извършва операции по поддръжка, актуализиране или ремонт на Сайта. Доколкото е възможно, Потребителят ще бъде информиран за временно спиране на Сайта поради тези операции.

 

Собственикът отхвърля всякаква отговорност в случай на загуба на информацията, достъпна в личното пространство на потребителя, като последният трябва да запази копие и не може да претендира за обезщетение в това отношение.

 

Собственикът не може да носи отговорност в случай на повреда на комуникационните системи, независимо дали е извън неговия контрол или не, нито в случай на нарушаване на сигурността на собствените му системи, след като е изпълнил всички задължения за сигурност, необходими за изпълнението на своите задължения.

 

Собственикът прави всичко възможно, за да гарантира сигурността на данните, събрани чрез Сайта. Въпреки това, ако бъде разкрито нарушение на сигурността, Собственикът се задължава да действа възможно най-скоро, за да отстрани проблема и да информира засегнатите Потребители.

 

ЧЛЕН 16 – Лични данни и политика за поверителност

 

16.1 – Отговорен за обработката на вашите данни

 

Загрижен за защитата на поверителността на своите потребители, Собственикът се задължава да спазва всички френски и европейски регулаторни и законодателни разпоредби, свързани със защитата на личните данни, включително по-специално Закона за защита на данните от 6 януари 1978 г. с измененията и Общите данни Регламент за защита от 27 април 2016 г.

 

16.2 – Събиране на информация

 

Личните данни, отнасящи се до потребителя, могат да бъдат събирани по различно време по време на сърфирането на потребителя в сайта и използването на предлаганите от него услуги по различни причини, описани по-долу:

 

 • Показване и навигация на сайта : Техническа информация се събира автоматично при свързване със сайта и разглеждане в него (произход на връзките, IP адрес, версия на браузъра и неговите настройки, посетени страници от сайта);
 • Лична сметка : По време на поръчка се изисква различна информация и тя ще бъде направена чрез Stripe (www.stripe.com)
 • Използване на услугите : Използвайки различните Услуги, предлагани на Сайта, от Потребителя може да се изисква да предостави Информация в различни пространства, предвидени за тази цел: формуляри, Форуми, съобщения, Телеконсултация и др.;
 • Получаване и управление на плащания : По време на поръчка информацията, свързана с плащанията (по-специално данните за използваната банкова карта), се събира на сайта чрез посредничеството на одобрен доставчик на платежни услуги, Stripe.

 

16.3 Цели

 

Данните, свързани с Потребителя, се събират, за да позволят на Собственика да предоставя своите Услуги, както и за следните цели: анализи, управление на потребителската база данни, управление на контакти и изпращане на съобщения, маркетингови предложения, автоматизации, фактуриране на Услугите, персонализиране на Услугите и наблюдение на взаимоотношенията между Собственика и Потребителите.

 

16.4 Права на потребителя

 

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на техните данни, обработвани от Собственика. По-специално, Потребителите имат право да правят следното:

 

 • Да оттеглят съгласието си по всяко време или да ограничат обработването на техните данни
 • Противопоставят се на обработването на техните данни;
 • Достъп до техните данни;
 • Проверете и получете корекция;
 • Личните им данни да бъдат изтрити или изтрити.

 

16.5 – Време на задържане

 

Тези лични данни не са предназначени за продажба или за рекламни цели. Те се съхраняват за целите на сигурността, за да се спазят законовите и регулаторни задължения.

 

16.6 – Разкриване на трети страни

 

Анас Букас е едноличен собственик на информацията, събрана на този сайт. Вашата лична информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предоставяна на друга компания по каквато и да е причина без вашето съгласие.

 

Освен това Собственикът не може да бъде държан отговорен за случайно унищожаване на лични данни от трета страна, която е осъществила достъп до личния акаунт на потребителя.

 

16.7 Сигурност на данните

 

За да продължи с плащането на своята Поръчка, Потребителят ще бъде помолен да съобщи номера и датата на изтичане на своята банкова карта, както и криптограмата за сигурност. Онлайн плащанията са защитени от HTTPS протокола, за да се гарантира криптирането на данните на потребителя по време на предаването на неговата банкова информация.

 

Потребителят обаче трябва да бъде уведомен, че винаги съществува известно ниво на риск Личната информация да бъде разкрита без вина на Собственика и без съгласието на Потребителя. Собственикът отхвърля всякаква отговорност, че такава Поверителна потребителска информация може да бъде разкрита.

 

След като въведе своя имейл при регистрация в Сайта, Потребителят ще получава имейли, съдържащи информация и промоционални оферти. Потребителят може да прекрати абонамента си по всяко време. Всичко, което трябва да направи, е да кликне върху връзката в долната част на имейлите „Отписване“.

 

ЧЛЕН 17 – Съхранение и архивиране

 

В съответствие със Закона за защита на данните № 78-17 от 6 януари 1978 г. предоставените от потребителя данни се съхраняват от собственика само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането им, определени в предходния член.

 

Банковите данни, предоставени от Потребителя, ще бъдат запазени само за момента на плащането в пълен размер.

 

Ние архивираме поръчки за покупка и фактури на надежден и траен носител, представляващ вярно копие в съответствие с разпоредбите на член 1348 от Гражданския кодекс. Тези компютъризирани регистри ще се считат от всички заинтересовани страни като доказателство за комуникации, поръчки, плащания и транзакции между страните.

 

ЧЛЕН 18 – Хипертекстови връзки и бисквитки

 

Сайтът lombafit.com съдържа определен брой хипертекстови връзки към други сайтове, създадени с разрешението на Собственика. Въпреки това, Собственикът няма възможност да провери съдържанието на така посетените сайтове и следователно не поема отговорност за този факт.

 

Сърфирането в сайта има вероятност да доведе до инсталирането на бисквитка(и) на компютъра на потребителя. Бисквитката е малък файл, който не позволява идентифициране на потребителя, но който записва информация, свързана с навигацията на компютър в даден сайт. Така получените данни имат за цел да улеснят последващата навигация в сайта и също така са предназначени да позволят различни измервания на посещаемостта.

 

Отказът за инсталиране на бисквитка може да доведе до невъзможност за достъп до определени Услуги. Потребителят обаче може да конфигурира своя компютър, както следва, за да откаже инсталирането на бисквитки. Тази конфигурация е различна според всеки браузър и Потребителят е поканен да се консултира с помощните секции на своя браузър (пример: Предпочитания – Поверителност за SAFARI).

 

Сайтът използва услугата reCAPTCHA на Google Inc. (Google), за да защити записите във формуляри на сайта. Тази услуга се използва за разграничаване на въведени от човека записи от автоматизирана злоупотреба. Това включва изпращане на IP адреса и евентуално други данни, изисквани от Google за услугата reCAPTCHA. От името на оператора на този сайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на тази услуга от ваша страна. IP адресът, предоставен от reCAPTCHA от вашия браузър, няма да бъде обединен с други данни на Google. Това събиране на данни е предмет на Декларацията за поверителност на Google. За повече информация относно политиката за поверителност на Google Captcha, последвайте връзката: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

 

ЧЛЕН 19 – Интелектуална собственост

 

Анас Букас е собственик на правата върху интелектуалната собственост и притежава правата за използване на всички елементи, достъпни на сайта, по-специално текстовете, изображенията, видеоклиповете, графиките, логото, иконите, звуците, имената на домейни, софтуера, имената на продуктите. , съдържание за изтегляне, търговски наименования, идеи, предлагани услуги и програми.

 

Всяко възпроизвеждане, представяне, модификация, публикуване, разпространение, печатна адаптация и/или пълна или частична експлоатация на всички или част от елементите на сайта, независимо от използваните средства или процес, е забранено, освен с предварителното писмено разрешение на собственика. .

 

Вие се съгласявате, че като изтеглите каквато и да е услуга, ръководство или продукт от сайта, няма да ги наемате, декомпилирате, извършвате обратно инженерство, модифицирате или извличате съдържание от сайта и/или да го правите достъпно в мрежа, където може да се използва от едно устройство или няколко устройства едновременно.

 

Всяко неоторизирано използване на Сайта или който и да е от елементите, които той съдържа, ще се счита за нарушение и ще се преследва в съответствие с разпоредбите на Книга 7 от Кодекса за интелектуалната собственост, както и законовите и регулаторните разпоредби на държавите и международните конвенции, узурпиране на корпоративни имена, търговски имена и имена на домейни и ангажира деликтната отговорност на своя автор.

 

ЧЛЕН 20 – Закриване на сметката

 

20.1 От потребителя

 

По всяко време Потребителят има възможност да затвори Личното си пространство, като оттегли съгласието си, чрез изпращане на заявка през секцията Контакти на уебсайта.

 

Потребителят е информиран, че затварянето на неговото Лично пространство няма да доведе до автоматично изтриване на личните данни, които го засягат. Същите ще се съхраняват при спазване на изискванията на Правилата, с които Потребителят изрично се съгласява.

 

20.2 От собственика

 

В случай на неспазване от страна на Потребителя на настоящите GCUS, Собственикът си запазва правото да спре Услугите и/или да му откаже достъп до сайта. Потребителят е изрично предупреден, че спирането на Услугите не води до възстановяване на каквито и да е суми, платени от Потребителя в контекста на използването на тези Услуги, и не поражда никакви обезщетения или компенсации.

 

Без да се ограничава гореизложеното, по-специално е вероятно следното да спре достъпа до сайта:

 

 • нарушения или нарушения на тези T&Cs;
 • нарушаване на права върху интелектуална собственост и тези на трета страна;
 • неспазване на действаща законова или регулаторна разпоредба;
 • опит за неоторизирано свързване;
 • постоянно препятствие;
 • действия, засягащи работата на Услугите

 

Собственикът не може да носи отговорност след закриването на личния акаунт на потребителя при условията, предвидени в този член.

 

В случай на нарушение на някоя от разпоредбите на тези T&Cs или по-общо, нарушаване на действащите закони и разпоредби от страна на Потребителя, Собственикът си запазва правото да предприеме всякакви подходящи мерки и по-специално да изтрие всяко съдържание, публикувано в реда Сайт, за да уведоми всеки съответен орган или да започне правно действие.

 

ЧЛЕН 21 – Развитие на сайта и модификации на CGUV

 

Собственикът си запазва правото да променя тези T&C по всяко време и без предизвестие. Потребителят ще бъде информиран за тези промени по всякакви полезни начини. Счита се, че всеки потребител, който използва услугите след влизането в сила на модифицирания CGUV, е приел тези промени.

 

ЧЛЕН 22 – Доказателство за споразумение

 

Страните се съгласяват да считат съобщенията, получени по факс или по електронен път, и по-общо електронните документи, обменени между тях, като оригинални писания по смисъла на член 1316-1 от Гражданския кодекс, т.е. като имащи същата стойност като тази, дадена на оригинала . 

 

Страните се съгласяват да съхраняват факсовете или електронните документи по такъв начин, че да могат да представляват верни и трайни копия по смисъла на член 1348 от Гражданския кодекс.

 

Компютризираните регистри, съхранявани в компютърните системи на Собственика като част от система за криптиране, ще се считат за доказателство за комуникации и различните предавания на писмени и електронни документи между Потребителите и Собственика.

 

В съответствие с разпоредбите на членове 1316-4 и следващите от Гражданския кодекс, прилагането на електронен подпис въз основа на надежден процес на идентификация, гарантиращ връзката му с акта, към който е прикрепен, се счита за валиден подпис и като доказателство по смисъла на горепосочените разпоредби.

 

Потребителят не може да оспорва допустимостта, валидността или доказателствената сила на гореспоменатите елементи в електронен формат или носител, въз основа на каквато и да е законова разпоредба, която би уточнила, че определени документи трябва да бъдат писмени или подписани, за да представляват доказателство. По този начин разглежданите елементи представляват доказателство и, ако бъдат представени като доказателство в спорно или друго производство, ще бъдат допустими, валидни и изпълними по същия начин, при същите условия и със същата доказателствена сила като всеки документ. да бъдат установени, получени или съхранявани в писмен вид.

 

ЧЛЕН 23 – Частична недействителност

 

Ако една или повече клаузи от това споразумение са нищожни по силата на регулаторна правна разпоредба или съдебно решение, което е влязло в сила, то ще се счита за неписано и няма да доведе до недействителност на останалите клаузи. Страните ще останат обвързани от другите клаузи на CGUV и ще се стремят да поправят неприложимите клаузи в същия дух като този, който е преобладавал по време на сключването.

 

ЧЛЕН 24 – Език, приложимо право и компетентна юрисдикция

 

Езикът на този договор е френски. Тези CGUV са предмет на френското законодателство. Всички клаузи, съдържащи се в него, както и всички сделки за покупка и продажба, посочени в него, ще бъдат предмет на френското законодателство.

 

В случай на превод на тези GCUS на един или повече езици, езикът на тълкуването ще бъде френският език в случай на противоречие или спор относно значението на термин или разпоредба.

 

В случай на спор, френските съдилища ще имат изключителна юрисдикция. Всяко приятелско или правно оплакване, свързано с изпълнението или тълкуването на GCUS и с достъпа или използването на Услугата, трябва да бъде направено в рамките на една (1) година от генериращото събитие, едва по давност.

 

За всяка жалба Потребителят е поканен да се свърже със Собственика по имейл чрез раздела за контакти.

 

Върнете се в началото